Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/6 kV Koksochemia

Aspekty prawne inwestycji

Dla prawidłowego przebiegu zadania inwestycyjnego "Modernizacja stacji 220/6 kV Koksochemia" wykonawca zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych pozwoleń i decyzji formalno - prawnych. 
W pierwszej kolejności zgłoszone zostały prace nie wymagające pozwolenia na budowę (związane z remontem budynku rozdzielni 220 kV). Następnie wykonawca wystąpił o uzyskanie decyzji ULICP (Ustalenie Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego) na budowę budynku nastawni. Kolejna sprawa dotyczy zgłoszenia robót budowlanych (uzgodnienie przyłączy wod-kan). Ostatnim etapem formalno - prawnym będzie złożenie wniosku i uzyskanie pozwolenia na budowę.